Text icon

Enskri pou resevwa alèt tèks osijè vaksen COVID-19 la nan men Mass General Brigham. Nou vle kenbe w kouran epi sennesòf.

  • Pou mizaj an Kreyòl Aysyen, tekste "HaitianCreole" to 617-925-9212 
  • Pou mizajou ann Anglè, tekste “English” to 617-925-9212

Mesaj tèks yo pa kode kidonk gen risk pou sekirite. 

Moun responsab pou tout chaj yon plan sèvis konpayi faktire pou mesaj tèks. Mass General Brigham pa responsab pou okenn chaj ki ogmante, izaj done kont limit plan an oubyen chanjman nan montan chaj done yo ka faktire pou mesaj tèks.

Pa gen siveyans pou sèvis tèks sa a. Si ou gen yon ijans medikal, ou ta dwe rele nan 911 oubyen ale nan depatman ijans lopital ki pi pre w lan.

Ou ka anile enskripsyon ou pou resevwa mesaj tèks pou vaksen COVID-19 nenpòt lè; pou fè sa, tekste “STOP”. Sa pral kanpe mesaj tèks vaksen an men li p ap retire w nan lòt Mass General Brigham inisyativ mesaj tèks, tankou pwogram mesaj tèks pou randevou oswa pou larechèch.