Skip to cookie consent Skip to main content

Resous pou moun ki pale lang Kreyòl Ayisyen

Misyon nou se pou n fè sa k ap pi bon pou tout moun ki vin wè nou.

Nòt: Pou w vizyalize sitwèb sa a nan lang ou prefere a, tanpri, itilize yon navigatè wèb ki modèn, sa ki pral pèmèt ou tradui sitwèb sa a otomatikman gras a yon seri ekstansyon ak modil konplemantè. W ap jwenn kèk resous ak enfòmasyon pi ba a ki tradui. Pou ka wè sitwèb la annantye nan lang pa w la, nou rekòmande w pwofite de youn nan opsyon tradiksyon ki nan navigatè a. Tanpri li plis enfòmasyon sou kijan pou itilize tradiksyon nan navigatè wèb la.

Nan Mass General Brigham, nou gen ekip ki pi briyan nan medsin nan k ap travay ansanm ak ou. Nan kèlkeswa pakou nan domèn swen an, Mass General Brigham la pou l reponn ak bezwen tout pasyan yo epi pou l founi yo swen ke yo merite.

Chèche epi resevwa swen

Resous ak enfòmasyon ki itil pou pasyan yo 

Sèvis pou pasyan entènasyonal 

Pou moun k ap viv andeyò Etazini, tanpri vizite paj sèvis pou pasyan entènasyonal nou yo pou jwenn plis enfòmasyon.