Pou tout moun ki bezwen nou kounye a, Mass General Brigham la pou bay swen ou merite a. Angajman pou Swen San Danje nou an an vigè atravè sistèm nou an. Nou fè efò pou bay pasyan, vizitè yo ak anplwaye nou yo anviwònman ki pi an sekirite posib.

 

Clipboard Icon

Nou fè tès depistaj pou pwoteje ou, fanmi ou, ak anplwaye nou yo

 • Nou tcheke tout anplwaye chak jou pou sentòm. Nenpòt moun ki gen sentòm kadre ak COVID-19 oswa yon lòt maladi enfektye pa gen dwa travay jiskaske yo satisfè kritè nou yo pou retounen nan travay san danje.
 • Nou tcheke vizitè nan etablisman nou yo pou sentòm ki kadre ak COVID-19 epi ankouraje itilizasyon zouti tès depistaj anvan nou an. Nou p ap resevwa okenn vizitè ki gen sentòm nan nenpòt enstalasyon nou yo.
 • Nou teste ak tcheke pasyan yo pou COVID-19.
  • Pasyan ki admèt nan lopital nou yo fè tès pou COVID-19 anvan admisyon. Pasyan yo teste ankò kèk jou apre admisyon.
  • Yo tcheke pasyan ki entène yo chak jou pou sentòm.
  • Yo tcheke pasyan ki vizite enstalasyon nou yo pou sentòm. Si yo gen sentòm, y ap trete yo vityèlman oswa nan zòn deziyen yo. Zòn deziyen sa yo se kote nou itilize ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) rekòmande pa Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC).
  • Lè nou bay swen lakay, nou tcheke pasyan yo pou sentòm anvan vizit la.

 

Handwashing icon

Nou netwaye men nou ak espas nou yo epi rann li fasil pou ou fè menm bagay la

 • Nou te ajoute estasyon dezenfektan men pou pasyan yo, vizitè yo ak anplwaye yo ka netwaye men yo fasil epi souvan.
 • Nou swiv rekòmandasyon CDC pou netwaye enstalasyon nou yo.

 

Mask icon

Nou pwoteje tout moun nan anviwònman nou an

 • Nou mande pou tout moun — anplwaye yo, pasyan yo, ak vizitè yo — mete yon mask etablisman an bay lè yo nan etablisman nou yo.
 • Nou limite vizitè k ap antre nan enstalasyon nou yo.
 • Nou mete mask lè nou bay swen lakay.
 • Tout anplwaye Mass General Brigham yo oblije pran vaksen kont COVID-19 ak grip.
 • Nou ofri randevou pou vaksen pou pasyan yo ka resevwa vaksen oswa rapèl COVID-19 yo.