Skip to cookie consent Skip to main content

Resous ak Règleman COVID-19

Nou devan nan kesyon swen pasyan COVID-19, rechèch, ak kontak kominotè.

A health provider and adult in masks measuring a child's height

Vaksen COVID-19

Vaksen COVID-19 yo disponib kounye a pou tout pasyan ki gen laj 6 mwa ak plis. Mass General Brigham ofri vaksen nan anpil pratik swen prensipal ak kèk pratik swen espesyalite, anplis vizit yo.

Masked provider with COVID vaccine syringe

Ki jan pou ede

Mass General Brigham ap fè eksperyans yon mank san san parèy ak kontinyèl. yo Nou bezwen nouvo ak regilye donatè san yo kounye a plis ke avan.Nou gen bezwen tout kalite san yo, espesyalman tip O, pou ede pasyan yo pandan operasyon, transplantasyon ak tretman kansè.

Si w an sante epi w santi w byen, konsidere pran yon randevou pou bay san. Nou ankouraje randevou anpil. Vizite youn nan sant donatè nou yo oswa kamyòn san, ki nan lis anba a: 

Brigham and Women’s Hospital / Dana-Farber Cancer Institute

Massachusetts General Hospital

Etid rechèch ki gen rapò ak COVID-19 ap fèt nan Mass General Brigham. Gen kèk etid k ap chèche volontè nan piblik la an jeneral ak moun ki travay nan swen sante yo.

Aprann sou opòtinite rechèch