Vaksen COVID-19

Mass General Brigham ap ofri premye randevou vaksen pou pasyan ki gen 5 an oswa pi gran. N ap ofri vaksen rapèl COVID-19 tou pou pasyan ki gen 12 an oswa pi gran.

Nan seksyon sa a

Angajman pou Swen San Danje

Pou nenpòt moun ki bezwen nou kounye a, Mass General Brigham la pou bay swen ou merite a. Angajman nou pou Swen San Danje an vigè nan tout sistèm nou an. Nou fè gwo efò pou bay pasyan nou yo, vizitè yo ak anplwaye nou yo anviwònman ki pi an sekirite posib.

 

Clipboard Icon

N ap fè tès depistaj pou pwoteje ou, fanmi ou ak anplwaye nou yo.

 

 

Handwashing icon

Nou netwaye men nou ak espas nou yo epi rann li fasil pou ou fè menm bagay la.

 

 

Mask icon

Nou pwoteje tout moun nan anviwònman nou an.

 

 

Li Angajman pou Swen San Danje nou an

Kijan pou ede