Skip to cookie consent Skip to main content

Mass General Brigham-Walgreens Pwogram Swen Kominotè

Mass General Brigham ak Walgreens ap kolabore pou pote swen sante kè wo kalite ak pratik nan kèk magazen Walgreens. Pa pote swen nan katye ou, nou fè li fasil pou ou tcheke tansyon ou, jwenn aksè a medikaman ou epi jwenn sipò ou bezwen pou rete an sante.

Dr. Priya Gupta takes blood pressure of a patient.

Mass General Brigham ak Walgreens ap kolabore pou pote swen sante kè nan kèk lokal Walgreens nan Lynn, Revere, ak Roxbury Crossing (katye Misyon Hill) pou:

 • Amelyore rezilta mezi entèvansyon sante ak redwi diferans ki genyen ant rezilta ki atenn ak sa ki vize pou kondisyon kwonik tankou tansyon wo

 • Amelyore aksè nan swen avèk lè ak kote konvenyan

 • Edike pasyan yo sou kondisyon yo tankou tansyon wo
   

Ki sa pou atann nan vizit ou a:

 • Aksè fasil a yon doktè oswa enfimyè

 • Swen kowòdone fasilite pa yon travayè sante kominote

 • Koneksyon ak doktè regilye ou

 • Sipò pou ede ou rete an sante

 • Aksè konvenyan a yon famasyen Walgreens ak opsyon sèvis famasi

Blood pressure

Ki sèvis ki disponib?

Sèvis Mass General Brigham ofri:

 • Evalyasyon tansyon

 • Mezi Endèks Mas Kò (BMI)

 • Jesyon medikaman tansyon

 • Edikasyon pou itilize tansyomèt

 • Depistaj risk sosyal pou asistans ak faktè ki afekte sante (sa vle di manje, lojman)

Sèvis Walgreens ofri:

 • Aksè a sèvis famasi pandan tout lè travay famasi

 • Ranpli oswa al jwenn medikaman ankò lè li fini

 • Konsiltasyon konsenan medikaman

 • Zouti adezyon medikaman

 • Vaksinasyon

Se klinisyen Mass General yo ki bay swen sante a. Yo endepandan de anplwaye ak ajan Walgreens epi tou yo pa afilye ak yo.

Pasyan yo toujou gen chwa famasi.

Kesyon yo poze souvan

Li enpòtan pou kontwole kondisyon sante kè tankou tansyon wo pou sante an jeneral ak ede anpeche devlopman kondisyon pi grav oswa konplikasyon.

Tout moun! Nou bay swen san randevou ki fokis sou tansyon wo ak pote swen nan kominote a.

Wi! Doktè ou ka refere ou.

Non! Randevou pa nesesè. Nou bay swen san randevou Lendi-Vandredi 4-6 p.m.

Gen twa magazen Walgreens espesifik ki ofri pwogram sa a

 • Walgreens #2823, 841 Western Ave., Lynn

 • Walgreens #10824, 430 Broadway, Revere

 • Walgreens #7189, 1620 Tremont St., Roxbury Crossing (katye Misyon Hill)

Yo pa pral refize pèsonn moun swen poutèt li pa kapab peye. Si sa nesesè, anplwaye nou an ap enskri pasyan ki kalifye nan MassHealth.

Lokal yo & orè

Swen sante kè bay pa klinisyen Mass General nan lokal Walgreens ki patisipe Lendi – Vandredi, 4:00pm – 6:00pm.

Ofri pwogram inisyal kòmanse fevriye 2024.

Priya Sarin Gupta

Bon kalite swen sante kè bay pa yon ekip doktè, enfimyè, oswa founisè pratik avanse.

Priya Sarin Gupta, MD, MPH
Direktè Medikal, Mass General Brigham Community-based Clinical Programs