Skip to cookie consent Skip to main content

Angajman pou Swen San Danje

Mass General Brigham la pou bay swen ou merite a. Angajman pou Swen an Sekirite nou an an vigè atravè sistèm nou an. Nou fè efò pou bay pasyan nou yo, vizitè yo ak anplwaye nou yo anviwònman ki pi an sekirite.

Man with Safe Care Commitment vest in lobby of Brigham and Women's Hospital


Nou tcheke pou pwoteje ou, fanmi ou, ak anplwaye nou yo

 • Nou tcheke tout anplwaye chak jou pou sentòm yo. Nenpòt moun ki gen sentòm ki sanble ak COVID-19 oswa lòt maladi enfektye pa gen dwa travay jiskaske nou evalye yo.
 • Nou tcheke vizitè yo epi ankouraje itilizasyon zouti depistaj-anvan nou an nan lokal nou yo pou sentòm ki sanble ak COVID-19.
 • Nou teste ak evalye pasyan yo pou COVID-19.
  • Nou fè tès pou COVID-19 pou pasyan ki entène nan lopital nou yo anvan yo entène. Nou toujou teste pasyan yo pandan entènman yo.
  • Nou evalye pasyan yo chak you pou sentòm yo.
  • Nou tcheke pasyan k ap vizite enstalasyon nou yo pou sentòm yo.
  • Lè nou bay swen nan kay la, nou tcheke pasyan yo pou sentòm yo anvan vizit la.

Nou netwaye men nou ak espas nou yo epi fè li fasil pou ou fè menm bagay la

 • Nou gen estasyon dezenfektan men nan tout lokal nou yo pou pasyan yo, vizitè yo ak anplwaye yo ka netwaye men yo fasil epi souvan.
 • Nou swiv rekòmandasyon CDC pou netwaye enstalasyon nou yo.

Nou pwoteje tout moun nan anviwònman nou an

 • Nou mande pou tout moun — anplwaye yo, pasyan yo, ak vizitè yo — nan etablisman nou yo mete yon mask ki bay nan etablisman an.
 • Nou mete mask lè nou bay swen nan kay.
 • Tout anplwaye Mass General Brigham yo oblije pran vaksen kont COVID-19 ak grip.