ខ្មែរ

សម្គាល់៖ដើម្បីមើលគេហទំព័រនេះជាភាសាចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមប្រើកម្មវិធីបើកវិបទំនើបមួយ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបកប្រែគេហទំព័រនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាភាសាចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់កន្ទុយឯកសារ និងផ្នែកបន្ថែម។ យើងរីករាយផ្តល់ជូនអ្នកនូវធនធាន និងព័ត៌មានខាងក្រោម ប៉ុន្តែយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីជម្រើសនៃការបកប្រែកម្មវិធីរុករកដើម្បីពិនិត្យមើលគេហទំព័រនេះបានទាំងស្រុងដោយល្អបំផុត។ សូមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការបកប្រែកម្មវិធីបើកវិប

វាជាបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមករកយើង។

នៅ Mass General Brigham យើងមានគំនិតភ្លឺស្វាងបំផុតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នក។ គ្រប់ដំណើរនៃសេវាថែទាំណាមួយ Mass General Brigham នៅទីនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺទាំងអស់ និងផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវការថែទាំដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។

មើលសមាជិក Mass General Brigham ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវេជ្ជសាស្ត្រសហគមន៍ និងមន្ទីរពេទ្យឯកទេស និងអង្គការដទៃទៀតដែលជាសមាសភាពនៃប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់យើង។

ស្វែងរក និងទទួលបានសេវាថែទាំ៖

ធនធាន និងព័ត៌មានមានប្រយោជន៍អំពីអ្នកជំងឺ

សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកអំពីជំងឺ COVID-19 របស់យើង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Mass General Brigham ទាក់ទិននឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថា អ្នកបានប៉ះពាល់នឹងជំងឺCOVID-19 តើត្រូវរំពឹងអ្វី ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជំងឺនៅមណ្ឌលសុខភាពណាមួយរបស់យើង? គោលនយោបាយភ្ញៀវរបស់យើងគឺអ្វី និងច្រើនទៀត។ អ្នកក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Mass General Brigham អំពីជំងឺ COVID-19 ជាភាសាជាច្រើន។