Skip to cookie consent Skip to main content

Kòd Konduit Pasyan

Mass General Brigham angaje l pou l bay bon jan kalite swen sante epi pou l bati kominote ki an sante ak pwospere. Tout moun ta dwe atann yon anviwonman ki an sekirite, ki byenveyan pou tout moun alawonnbadè nan tout espas nou yo.

Kòd Konduit Pasyan nou ede nou atenn objektif sa a. Nou pa akeyi pawòl oswa aksyon ki derespektan, rasis, ki gen diskriminasyon, ki ostil, oswa tizonnen. Lè nou di sa a, nou vle pale konsènan:

  1. Kòmantè ofansif sou ras lòt moun, aksan, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, oswa lòt karakteristik pèsonèl
  2. Refize wè yon klinisyen oswa yon lòt manm pèsonèl abaz karakteristik pèsonèl sa yo
  3. Menas ak atak fizik oswa vèbal
  4. Pawòl oswa aksyon seksyèl oswa vilgè
  5. Dekòde swen oswa eksperyans yon lòt pasyan

Vyolasyon Kòd sa a ka mennen pou yo mande pasyan yo fè lòt plan pou swen yo. Nenpòt swen alavni ki pa ijans nan Mass General Brigham kapab merite rekonsiderasyon. Si yo akize w pou vyolasyon Kòd la, y ap ba w chans pou w eksplike pwennvi w. N ap toujou byen konsidere repons ou anvan nou pran nenpòt desizyon konsènan swen alavni w nan Mass General Brigham. Si w temwen oswa ou sibi nenpòt nan konpòtman sa yo, tanpri rapòte sa bay yon manm pèsonèl travay la.

Tanpri gade videyo ki anba a pou aprann plis. 

Videyo sa a disponib nan Angle. Pou wè soutit nan diferan lang, swiv etap sa yo: 

  1. Pandan videyo a ap jwe, plannen sou li oswa rete videyo a epi klike sou "paramèt yo" (ikòn angrenaj ⚙ akote "CC") nan pati anba a nan videyo a.

  2. Apre w klike sou paramèt, klike sou "Soutit/CC." Apre sa, chwazi nan opsyon diferan pou jwenn lang ou. Opsyon yo enkli: Arab, Chinwa, Angle, Kreyòl Ayisyen, Pòtigè (Brezil), Ris, ak Panyòl.