Skip to cookie consent Skip to main content

Mass General Brigham Patient Gateway

Pran randevou, patisipe nan vizit vityèl, renouvle preskripsyon, ak plis ankò atravè pòtal elektwonik ki an sekirite nou an.

A cell phone showing the Patient Gateway screen.

Ki sa ki Mass General Brigham Patient Gateway?

Mass General Brigham Patient Gateway se yon pòtal elektwonik ki an sekirite ki ede w jere pwòp sante w oswa sante yon manm fanmi w pi byen. Patient Gateway pèmèt ou fè bagay sa yo ak plis ankò:

 • Kominike ak ekip swen sante w la

 • Pran randevou

 • Patisipe nan vizit vityèl

 • Revize medikaman ou yo epi renouvle preskripsyon yo

 • Gade rezilta laboratwa oswa tès yo

 • Li nòt vizit yo ak rezime apre vizit yo

 • Mande referans

 • Peye bòdwo w la

 • Li enfòmasyon sou sante ak byennèt

Paran, gadyen, ak pitit adilt paran ki aje yo ka pwofite tou de karakteristik sa yo pou kowòdone swen pou timoun, depandan, oswa granmoun yo.

Patient Gateway disponib nan: 

Kouman mwen ka enskri nan Mass General Brigham Patient Gateway?

Telechaje enstriksyon ki anba a sou fason pou jwenn aksè nan Patient Gateway avèk yon kòd aktivasyon oswa sou kijan pou w enskri pwòp tèt ou si ou pa genyen.

Moman ou enskri, ou ka resevwa kesyonè anvan vizit, rapèl randevou, epi reprezanteou elektwonikman pou vizit ou a. Ou ka chwazi tou ki jan ou ta renmen resevwa notifikasyon sou nouvo mesaj Patient Gateway, tankou imel oswa mesaj tèks.

Mwen se yon moun k ap bay swen (konjwen, paran, elatriye) yon pasyan. Kouman mwen ka jwenn aksè reprezantan?

Yo ka mete yon kont reprezantan Patient Gateway pou pasyan yo. Yon reprezantan Patient Gateway se pa menm bagay ak yon reprezantan swen sante. Yon mari oswa madanm, paran, pitit adilt, oswa lòt moun ki deziyen ka vin yon reprezantan Patient Gateway, si pasyan an te otorize yo.

Videyo apèsi sou Mass General Brigham Patient Gateway

Videyo nou an ap kondi w nan karakteristik Patient Gateway yo.

Videyo sa a disponib nan Angle. Pou wè soutit nan diferan lang, swiv etap sa yo: 

 1. Pandan videyo a ap jwe, plannen sou li oswa rete videyo a epi klike sou "paramèt yo" (ikòn angrenaj ⚙ akote "CC") nan pati anba a nan videyo a.

 2. Apre w klike sou paramèt, klike sou "Soutit/CC." Apre sa, chwazi nan opsyon diferan pou jwenn lang ou. Opsyon yo enkli: Arab, Chinwa, Angle, Kreyòl Ayisyen, Pòtigè (Brezil), Ris, ak Panyòl.

Nouvo karakteristik pou amelyore eksperyans pasyan an

Pou amelyore eksperyans pasyan nou yo, nou te fè amelyorasyon sa yo:

 • eCheck-in: Pasyan nan biwo ki itilize eCheck-in ka verifye ak aktyalize enfòmasyon sou asirans, ranpli kesyonè, epi peye ko-peman sou entènèt anvan randevou yo.

 • Vizit vityèl: Pasyan nan biwo ki gen kapasite vizit vityèl ka konsilte avèk founisè yo atravè yon vizit videyo. Vizit vityèl yo ka fèt nan kay oswa nan yon lòt kote prive epi pèmèt pasyan yo jwenn rezilta laboratwa, revize sentòm yo, epi poze founisè yo kesyon.

 • Mande yon estimasyon pri: Pasyan yo ka mande yon estimasyon pri pou sèvis swen sante nan Mass General Brigham. Ou ka jenere yon estimasyon sèvis lib pou chwazi sèvis k ap vini oswa potansyèl atravè Patient Gateway.

 • Jwenn mizajou sou vaksen COVID-19 la: Rete ajou sou enfòmasyon sou vaksen COVID-19 la ak imel mizajou regilye ki soti nan Patient Gateway.

 • Enfòmasyon sou sejou lopital ou a: Si yo entène ou nan youn nan lopital nou yo kòm yon pasyan entène, ou ka wè enfòmasyon enpòtan sou sejou lopital ou a, tankou lis medikaman pou pasyan entène ou, ki moun ki nan ekip swen ou a ak nòt pwogrè yo, ak materyèl edikasyon.

Kouman mwen ka jwenn sipò teknik?

Ekip nou an ka ede w abòde nenpòt kesyon oswa enkyetid. Li FAQ nou yo oswa kontakte Sipò Teknik Patient Gateway nan 800-745-9683.

Manm patisipan yo ak afilye Patient Gateway yo

Manm fondatè yo

Òganizasyon afilye Patient Gateway

Dana-Farber Cancer Institute