Skip to cookie consent Skip to main content

Swen Ijan Vityèl

Nou ofri sèvis swen ijan vityèl pratik, bon jan kalite pou anpil kondisyon sante ak blesi minè. Disponib pou moun ki gen laj 3 an ak plis.


Mete randevou swen ijan vityèl

Si ou se yon pasyan Mass General Brigham deja epi ou gen yon kont Patient Gateway, ou ka pran yon randevou swen ijan atravè Patient Gateway. Konekte epi pran yon randevou pou yon peryòd tan espesifik pita jodi a oswa demen. 

Ou ka planifye yon vizit tou pou tèt ou oswa pou yon lòt moun si ou poko genyen yon kont Patient Gateway. Aprann plis epi pran yon randevou


Fè aranjman pou swen ak Founisè Swen Prensipal ou a

Vizit vityèl menm jou oswa nan landmen ka disponib tou nan biwo founisè swen prensipal ou a. Si ou vle fè aranjman pou yon vizit ak biwo founisè swen prensipal ou a, tanpri kontakte biwo yo dirèkteman pou detèmine disponiblite. 


Ki jan vityèl swen ijan mache?

Nan Mass General Brigham, swen ijan sou entènèt disponib pou nenpòt moun ki gen yon koneksyon entènèt ak aparèy apwopriye. 

Swen ijan vityèl fèt sou yon platfòm swen sante ki an sekirite. Avèk yon esmatfòn, yon tablèt oswa yon òdinatè, pasyan yo ka konekte ak founisè swen ijan nou yo nan fòm dijital epi diskite sou pwoblèm sante yo.

Ki kondisyon yo trete pa swen ijan vityèl?

Founisè yo ka fè dyagnostik, ofri tretman, epi preskri medikaman, si sa nesesè, pou anpil pwoblèm sante tankou:

Tanpri sonje: Swen ijan vityèl PA pou ijans medikal. Pou ijans medikal, rele 911.

Kesyon yo poze souvan

Vizit vityèl swen ijan yo disponib pou pasyan (ki gen laj 3 an +) nan Massachusetts ak New Hampshire. Pataj pri ou pou sèvis swen ijan sa yo pral depann de kalite plan sante w la. Gade yon lis asirans nou aksepte. Remak: Nou pa aksepte plan asirans entènasyonal yo. Si w gen kesyon, tanpri kontakte Depatman Sèvis Manm nan plan sante w la pou plis detay konsènan kouvèti w la. 

Mass General Brigham ap travay avèk plan sante w pou l faktire nenpòt montan ou dwe apre vizit ou a. Lè w patisipe nan yon vizit vityèl swen ijan ak Mass General Brigham, ou dakò pou w responsab finansyèman pou peman sèvis yo ba w yo. Si pita yo detèmine ke kouvèti asirans ou an te chanje oswa li pa t aktif nan jou vizit ou a, oswa si li pa kouvri sèvis swen ijan vityèl, ou dakò pou w responsab peman vizit la epi ou otorize Mass General Brigham faktire w pou pri sèvis la.

Pou pasyan ki peye pou tèt yo, pri yon vizit vityèl swen ijan se $79 epi y ap mande peman nan moman vizit la. Pri $79 la sèlman kouvri vizit vityèl la epi li pa kouvri depans pou okenn frè laboratwa, demann pou imaj, vizit adisyonèl, oswa referans.

Wi. Swen ijan vityèl kouvri anba Medicare Pati B.

Kit ou se yon nouvo pasyan oswa yon pasyan etabli, ou ka espere ke yon founisè Mass General Brigham pral koute bezwen ou yo epi bay yon plan swen. 

Ou pral vizite yon founisè Swen Ijan Mass General Brigham atravè navigatè a sou esmatfòn w, tablèt oswa òdinatè w. 

Rezime Apre Vizit ou a ap disponib nan Patient Gateway. Si w pa gen yon kont Patient Gateway, y ap mande w pou w kreye yon kont pandan pwosesis plase randevou a.

Si w gen yon doktè swen prensipal andeyò Mass General Brigham, nou ka pataje dosye w avèk konsantman w.

Pou asire vizit vityèl ou a reyisi, tanpri konfime ke w ap itilize yon esmatfòn, tablèt oswa òdinatè ki gen karakteristik sa yo:  

  • Yon kamera k ap travay, wopalè ak mikwofòn
  • Vèsyon ki pi resan nenpòt navigatè entènèt ou planifye pou itilize

Li rekòmande pou w rive nan vizit vityèl ou 15 minit anvan pou asire ke teknoloji w ap travay byen epi rezoud nenpòt pwoblèm. 

Li rekòmande tou pou w jwenn yon kote ki trankil ak prive pou w fè yon vizit vityèl swen ijan.

Vizit vityèl swen ijan yo disponib pou pasyan (ki gen laj 3 an +) nan Massachusetts ak New Hampshire. Moun ki gen laj 3 - 17 an dwe akonpaye pa yon paran, gadyen oswa yon prokirasyon medikal. 

Tou de pasyan aktyèl Mass General Brigham ak nouvo pasyan yo ka itilize swen ijan vityèl.  

  • Wi.  Tou de pasyan aktyèl yo ak nouvo pasyan yo ka pwograme yon vizit pou yon lòt moun. Ou pa bezwen gen yon kont Patient Gateway pou mete randevou pou yon vizit pou yon lòt moun. 
  • Sepandan, si w gen yon kont Patient Gateway, tanpri konekte pou w pran randevou pou yon lòt moun. Sa a pral fè pwosesis mete randevou a pi vit.
  • Adilt yo ka pwograme yon vizit pou yon timoun, yon lòt manm fanmi oswa yon zanmi. Paran oswa gadyen legal dwe akonpaye yon timoun ki poko gen 18 an pandan vizit la.   

 

Tanpri rele 844-377-4199 epi chwazi opsyon 3.

Gen yon frè anplis si w bezwen fè nenpòt radyografi oswa tès laboratwa.  Tcheke ak asirans ou a pou aprann pataj pri ou pou sèvis sa yo.  

Founisè swen ijan ou a ap voye yon referans rapid pou radyografi ak/oswa tès laboratwa nan yon sant Swen Ijan Mass General Brigham ki toupre w.  Si w bezwen tès laboratwa sèlman, w ap gen aksè a yon rezo laboratwa ki nan Massachusetts ak New Hampshire tou.  

Rezime Apre Vizit ou a ap disponib atravè Mass General Brigham Patient Gateway. Si w pa gen yon kont Patient Gateway, y ap mande w pou w kreye yon kont pandan pwosesis plase randevou a. Ou ka jwenn enfòmasyon sou fason pou w enskri isit la tou.

Tanpri aprann plis sou fason pou w enskri nan Patient Gateway epi telechaje aplikasyon an.