Skip to cookie consent Skip to main content

Nou mande paske nou konstate ou. Tout moun inik, epi chaktout moun merite pi bon rezilta swen sante.

Mass General Brigham pran angajman pou bay pasyan nou yo aksè egal ak bon jan kalite swen, kèlkeswa ras, etnisite, lang, bezwen entèpretasyon, idantite sèks, pwonon oswa oryantasyon seksyèl. Pou sipòte misyon sa a, nou mande tout pasyan sou orijin yo ak lang yo.

Enfòmasyon ou yo kenbe prive epi yo itilize sèlman pou ede nou sèvi ou pi byen.

Pou konfime oswa mete enfòmasyon ou yo ajou, tanpri kontakte nou nan youn nan fason sa yo:

  • Ale nan pòtal pasyan sou entènèt nou an, Patient Gateway

  • Rele Depatman Enskripsyon Pasyan an nan 866-211-6588, oswa

  • Pale an pèsòn ak yon rejistrè

Poukisa nou poze kesyon sou ras yo, etnisite, lang, idantite sèks yo, pwonon yo ak oryantasyon seksyèl yo?

Objektif nou se bay tout moun swen sante ekselan, san danje epi ekitab pou tout moun. Nou itilize enfòmasyon sa yo pou:

  • Ede ekip swen sante yo konprann pasyan yo ak kominote nou sèvi yo. Orijin, idantite ak lang ka gen yon enpak sou sante moun – kidonk plis nou konprann ki moun ki pasyan nou yo, pi bon swen yo ka resevwa

  • Planifye pou amelyorasyon kalite epi retire inegalite yo. Menm jan ak tout sistèm swen sante bon jan kalite, nou konpare rezilta swen sante pami diferan gwoup pasyan yo. Sa fè nou konnen ki jan n ap fè byen oswa pa, pou nou ka ajiste apwòch nou si sa nesesè

  • Kreye pi bon sèvis ak pwogram yo, tankou sèvis entèpretasyon ak zouti sante dijital. Nou akeyi divèsite nan planifikasyon sèvis sante nou yo. Rekonèt diferans ki genyen ant pasyan yo vle di idantifye diferan fason nou ka pi byen sipòte ou. Pa egzanp, konnen preferans lang pasyan nou yo ede nou planifye pou entèpretasyon ak tradiksyon medikal

  • Satisfè egzijans federal yo. Enfòmasyon endividyèl ki idantifye ou yo pa janm kominike bay gouvènman an. Sepandan, menm jan ak tout founisè swen sante yo, nou respekte règleman yo pou bay yon enpresyon jeneral sou pasyan nou sèvi yo pou ede amelyore swen nan tout peyi a

Ki moun ki wè enfòmasyon sa yo?

Sèl moun ki wè enfòmasyon sa yo se klinisyen w, anplwaye sipò biwo swen sante w yo, ak anplwaye amelyorasyon kalite nan Mass General Brigham. Anplwaye nou yo sèlman aksede enfòmasyon sa yo lè li nesesè pou bay swen, operasyon swen sante ak faktirasyon. Tout enfòmasyon nou kolekte fè pati dosye medikal ou, ki toujou kenbe konfidansyèl. Dosye medikal ou a pwoteje pa lalwa. 

Aprann plis sou dwa konfidansyalite pasyan ou yo.

Èske li obligatwa pou pasyan yo bay enfòmasyon sou ras yo, etnisite, lang, idantite sèks yo, pwonon yo ak oryantasyon seksyèl yo?

Non. Ou gen yon chwa pou w bay enfòmasyon w oswa non. Nou mande pou w fè sa pou nou ka sèvi ou ak tout kominote divès pasyan nou yo pi byen.